Tietosuojaseloste

Asiakas- ja yhteistyökumppanitietorekisteriä koskeva tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

LUOMISPISTE

Aleksanterinkatu 10 B, Lahti, 2. krs

15110 Lahti

info@luomispiste.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA

LUOMISPISTE

Sini Keituri

Aleksanterinkatu 10 B, Lahti, 2. krs

15110 Lahti

sini@luomispiste.fi

Rekisteröidyt

Rekisterissämme ovat asiakkaat, toimittajat sekä yhteistyökumppanit.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

• Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• asiakassuhteen perustaminen ja ylläpito

• palveluistamme kertominen

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

• nimi

• osoite

• sähköposti

• puhelinnumero

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä

osoitteeseen: info@luomispiste.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on

käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole

tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai

ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla

poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää

kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta)

mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen

määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen,

eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi

aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,

että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Luomispisteen ulkopuolelle. Olemme

varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa

henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme

sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Voit ladata Tietosuojaselosteen PDF muodossa tästä